image
Tři údolí

Komunitní škola

image
otevřena od září do června
3-4 dny v týdnu
od 8:30 do 16 hodin
kromě státních svátků a prázdnin
věkově smíšená skupina 6-15 let

Koncept výchovy

image

Naše školní skupina je malý, věkově smíšený kolektiv dětí školou povinných. Jednotřídka, kde se učíme všichni navzájem, děti, průvodci, rodiče, návštěvy.

Navazujeme na koncept edukace předškolní skupiny Lesního klubu Tři údolí zaměřený na koncept udržitelného rozvoje (kvalita > kvantita) a osobnostně-sociální výchovu (respektující přístup, sebereflexe, reflexe vztahů).

Naším cílem je rozvoj zvídavého, kritického a aktivního přístupu k životu. Děti musí být zapsány k individuálnímu vzdělávání na ZŠ (dle výběru rodičů).

Scházíme se v tomto školním roce minimálně 3 dny v týdnu (úterý, středa, čtvrtek) od 8:30 do 16 hodin. Škola funguje od září do června, kromě státních svátků a prázdnin. Organizační pokyny pro rodiče jsou uvedeny ve Školním řádu lesního klubu a ve vnitřních pravidlech skupiny.

Pro školní rok 2023/2024 máme kapacitu naplněnou. Zápis na školní rok 2024/2025 bude probíhat zjara. Můžete nás kontaktovat e-mailem skola@3udoli.cz.

Během dne kombinujeme samostatnou práci dětí, výklad průvodců, tvořivé činnosti, pobyt venku a další aktivity podle dohody a aktuálních možností. Děti se starají ve skupinách o provoz dne a místa. Podmínkou je bezpečné klima třídy.

Využíváme rozmanitost Čimic a jejich okolí k učení prožitkem. Proměny okolí, přírodní cykly, sousedé, místní spolky a instituce nám poskytují podněty k přemýšlení, učení a rozvíjení představivosti. Jsme aktivními (byť občas nenápadnými) účastníky dění „v obci.“

Sešit/y (deník) vlastní výroby a práce shromažďované do portfolia připomínají dětem  při přezkoušení jejich školní aktivitu a doplňují podklady z domácí přípravy. Sledujeme učební postup každého dítěte zvlášť. Umožňujeme každému najít vlastní způsob učení.  Rodiče pravidelně průběžně informujeme formou kroniky.

Metody: pobyt venku, rytmus/ritualita, tematický plán, individuální vzdělávací plán, pravidla soužití, služby, “komunitní” kruh, hry, divadlo, hudba, dílny/řemesla, příběhy

Výchovné a vzdělávací strategie: bezpečné a přátelské klima, spolupráce, smysluplná činnost, důvěra a odpovědnost

Děti se setkávají s učivem běžné ZŠ (tzn. s učivem všech vzdělávacích oblastí RVP ZŠ) pro 1.stupeň nebo 2.stupeň. Aktivní přístup, vlastní průzkum a objevování souvislostí je hlavním zdrojem poznání. Sledujeme postup dětí v osvojování dovedností a vědomostí. V případě potřeby cíleně nabízíme aktivity a úkoly vhodné k prohloubení učiva.  Ke sledování zvládání učiva používáme „Mapy učebního pokroku“ (mup.scio.cz).

Naše zásady

image
image
image

Členské příspěvky

image
Platby za docházku dětí se hradí ve formě členských poplatků na začátku každého měsíce. Variabilním symbolem platby je číslo smlouvy.

Výše platby záleží na počtu dnů v týdnu docházky dítěte do školy.

4 dny v týdnu …….7.800 Kč / měsíčně
3 dny v týdnu …….6.200 Kč/ měsíčně
Tři údolí

Stravování

image
Stravování není zahrnuto v členském poplatku spolku. Svačiny a pití připravují rodiče. Obědy zajišťuje společnost Ekolandia, která jídlo (polévku a hlavní chod) dováží denně do zázemí klubu. Cena za denní porci je okolo 100,- Kč. Stravování se hradí předem přímo na účet dodavatele. Platby a objednávání obědů se řídí pravidly společnosti Ekolandia.