Stanovy zapsaného spolku „333 údolí“

stanovy ke stažení v pdf

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Zapsaný spolek „333 údolí“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Zdiby, Večerní 219, PSČ 250 66.

Čl. 2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů, v němž se sdružili občané, kteří mají zájem o založení a provozování lesního klubu inspirovaného myšlenkou lesní mateřské školky. Cílem spolku je založit klub, najít pro něj vhodné zázemí a provozovat edukativní a zájmové činnosti předškolních dětí a zároveň poskytovat obecně prospěšné činnosti v oblasti předškolního vzdělávání a volnočasových aktivit dětí.

Čl. 3 Účel a základní cíle spolku

Účelem a základními cíli spolku jsou:

a) provozování činnosti lesního klubu, ochrana přírody, krajiny a životního prostředí

b) podpora inovativních přístupů v oblastech formálního a neformálního vzdělávání, vedení předškolní výchovy v klubu, environmentální výchova

c) rozvoj komunitních aktivit, propagace a prosazování principů občanské společnost, pořádání volnočasových aktivit v klubu, podpora sociálních skupin ohrožených vyloučením ze společnosti, prosazování respektu k individualitě člověka, fauny a flóry, jako základní morální hodnoty pro udržitelný rozvoj společnosti, ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu

Čl. 4 Formy činnosti spolku

Formami hlavní činnosti spolku jsou zejména:

a)   praktická činnost ve spolupráci Asociací LMŠ, organizování pravidelného programu lesního klubu

b)   sdružování občanů se zájmem o dění ve městě a v regionu, zejména o ochranu životního prostředí, environmentální výchovu a trvale udržitelný rozvoj a realizování aktivit vedoucích ke zlepšení kvality Života v těchto oblastech

c)   pořádat vzdělávací akce (přednášky, semináře),

d)  poskytování obecně prospěšných činností a poskytování spolkových prostor členům i sympatizantům za účelem naplňování cílů spolku, pořádat mimořádné akce pro děti a rodiče (příměstská školka, slavnosti apod.)

e) rozvíjení komunitního života obce

f) komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na ochraně a rozvoji lidského, kulturního a přírodního potenciálu obce a regionu, účast ve správních i jiných řízeních za účelem naplňování cílů spolku, monitorování a připomínkování úkonů orgánů státní správy, neziskových i podnikatelských subjektů, spolupráce s regionálními či lokálními partnery a samosprávnými celky

g) prosazování občanských práv v souladu s platnou legislativou.

Formami hospodářské činnosti spolku jsou:

a) organizování veřejných besed, seminářů, workshopů, výstav, dobročinných a kulturních akcí,

b) organizování petičních akcí, veřejných sbírek, informačních kampaní, shromáždění a dalších aktivit za účelem naplňování cílů spolku,

c) publikační činnost,

d) poskytování drobných hostinských služeb za účelem vytváření zázemí pro naplňování cílů spolku,

e) drobný prodej,

f) příležitostný pronájem spolkových prostor s cílem pokrytí nákladů na zajištění jejich provozu, kulturního a přírodního potenciálu obce a regionu.

Čl.  5 Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

Členství ve spolku je dvojího druhu, „Řádné“ a „Klubové“.

Hlavním členem podle těchto stanov se rozumí člen s hlasovacím právem v nejvyšším orgánu – členské schůzi, dále jen „řádný člen“. Hlavní člen je zodpovědný za správu spolkového majetku, administrativně řídí spolek a jeho aktivity, určuje hlavní priority spolku, vytváří harmonogram užívání spolkových prostor a rozhoduje o výši členského příspěvku za daný kalendářní rok.

Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Hlavní člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se členské schůze
 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku
 • podílet se na vytýčení cílů a priorit spolku

Hlavní člen spolku má povinnost zejména:

 • účastnit se členských schůzí
 • respektovat stanovy spolku a rozhodnutí většiny členské schůze spolku
 • a náměty k činnosti spolku
 • platit členský poplatek ve výši 100,- Kč/ročně
 • hájit zájmy spolku

Klubovým členem podle těchto stanov se rozumí člen bez hlasovacího práva v nejvyšším orgánu členské schůzi, dále jen „klubový člen“. Klubový člen je zproštěn povinností na administrativě spolku a správě spolkového majetku. Jeho role je iniciovat spolkové aktivity a vytvářet příznivé prostředí

pro naplňování cílů spolku. Jednorázovými i pravidelnými činnostmi udržuje aktivní spolkový život a  sdílí jej navenek, čímž dbá o atmosféru otevřenosti a komunikace.

Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Klubový člen spolku má právo zejména:

 • využívat za zvýhodněných podmínek spolkové prostory k aktivitám, které jsou v souladu s cíli spolku, může tak činit však pouze v rámci časového rozvrhu pro využívání spolkových prostor klubovými členy a současně po výslovné dohodě s kterýmkoliv řádným členem
 • účastnit se projektů a činností spolku a být o projektech a činnosti spolku informován
 • účastnit se členské schůze a podávat návrhy k projednání členské schůzi
 • podílet se na vytýčení cílů a priorit spolku

Klubový člen spolku má povinnost zejména:

 • respektovat stanovy spolku a rozhodnutí většiny členské schůze spolku
 • platit členský poplatek ve výši stanovené vnitřním předpisem spolku a odpovídající tomu, jak aktivně a často klubové prostoty využívá
 • hájit zájmy spolku

Čl. 6 Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Klubový člen má povinnost oznámit plánované ukončení členství minimálně 2 měsíce předem.

Čl. 7 Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a)   schválila případné změny stanov,

b)   zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor odvolala,

c)   schválila zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodaření za předcházející období,

d)    určila koncepci činnosti spolku na další období,

e)   stanovila výši členských příspěvků,

f)   schválila rozpočet spolku na příští období,

g)    zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

h)    rozhodla o zániku spolku.

Zasedání členské schůze spolku svolává výbor. Usnášení schopná je pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Jejich funkční období je 5 let.

Jménem spolku jedná předseda, který je individuálním statutárním orgánem.

Čl. 8 Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí, s prostředky z příspěvků na úhradu nákladů od příznivců spolku a s případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na každé členské schůzi.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 31. 8. 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Výbor spolku:

Michal Votava,  …………………….………………………..

Kateřina Kůsová  …………………………………………..

Kateřina Tichá ………………….………………………………