„Chceme se učit! aneb Vytváříme si bezpečí.“

Naše školní skupina je malý, věkově smíšený kolektiv dětí školou povinných. Jednotřídka, kde se učíme všichni navzájem, děti, průvodci, rodiče, návštěvy.

Navazujeme na koncept edukace předškolní skupiny Lesního klubu Tři údolí zaměřený na koncept udržitelného rozvoje (kvalita>kvantita) a osobnostně-sociální výchovu (respektující přístup, sebereflexe, reflexe vztahů).

Naším cílem je rozvoj zvídavého, kritického a aktivního přístupu k životu.

Děti musí být zapsány k individuálnímu vzdělávání na ZŠ (dle výběru rodičů).

Scházíme se v tomto školním roce minimálně 3 dny v týdnu (úterý, středa, čtvrtek) od 8:30 do 16 hodin. Každý pátek vyrážíme na výlety, naším cílem jsou především pražská muzea a další zajímavá místa. Škola funguje od září do června, kromě státních svátků. Organizační pokyny pro rodiče jsou uvedeny ve Školním řádu lesního klubu a ve vnitřních pravidlech skupiny.

Pro školní rok 2022/2023 máme kapacitu naplněnou. Zápis na školní rok 2023/2024 bude probíhat zjara. Můžete nás kontaktovat e-mailem skola@3udoli.cz.

 

 

 

 

 

 

Během dne kombinujeme samostatnou práci dětí, výklad průvodců, tvořivé činnosti, pobyt venku a další aktivity podle dohody a aktuálních možností. Děti se starají ve skupinách o provoz dne a místa. Podmínkou je bezpečné klima třídy.

Využíváme rozmanitost Čimic a jejich okolí k učení prožitkem. Proměny okolí, přírodní cykly, sousedé, místní spolky a instituce nám poskytují podněty k přemýšlení, učení a rozvíjení představivosti. Jsme aktivními (byť občas nenápadnými) účastníky dění „v obci.“

Sešit/y (deník) vlastní výroby a práce shromažďované do portfolia připomínají dětem  při přezkoušení jejich školní aktivitu a doplňují podklady z domácí přípravy. Sledujeme učební postup každého dítěte zvlášť. Umožňujeme každému najít vlastní způsob učení.  Rodiče pravidelně průběžně informujeme formou kroniky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady:

  • Učení je přirozené, člověku vlastní.
  • Bezpečí je základní podmínkou k učení. Je to stav, kdy život může probíhat bez překážek, s úctou k sobě i k okolí…
  • Vnitřní motivace a bezpečné, inspirativní prostředí jsou nutným předpokladem pro efektivní učení.
  • Spolupráce, otevřená komunikace a kvalitní vztahy podporují autonomii (sebe-vědomí, sebe-vyjádření, sebe-řízení) a přijetí vlastního podílu na chodu společenství i světa kolem nás.
  • Smysluplná činnost je sama o sobě učením.
  • Důvěra v člověka, v jeho odpovědnost za svoje jednání, je základním východiskem i cílem naší činnosti.
  • Všechny nápady, myšlenky, otázky jsou důležité.
  • Sebeúcta má klíčový význam pro to, jak se chováme sami k sobě, k druhým lidem, ale i k přírodě a k věcem. Kdo se naučí vážit si sám sebe, naučí se také vážit si ostatních. Dítě, které si o sobě myslí, že je „budižkničemu“, nemá vlastně žádný důvod chovat se dobře a slušně” (převzato z “Respektovat a být respektován”)

Metody: pobyt venku, rytmus/ritualita, tematický plán, individuální vzdělávací plán, pravidla soužití, služby, “komunitní” kruh, hry, divadlo, hudba, dílny/řemesla, příběhy

Výchovné a vzdělávací strategie: bezpečné a přátelské klima, spolupráce, smysluplná činnost, důvěra a odpovědnost

Děti se setkávají s učivem běžné ZŠ (tzn. s učivem všech vzdělávacích oblastí RVP ZŠ) pro 1.stupeň nebo 2.stupeň. Aktivní přístup, vlastní průzkum a objevování souvislostí je hlavním zdrojem poznání. Sledujeme postup dětí v osvojování dovedností a vědomostí. V případě potřeby cíleně nabízíme aktivity a úkoly vhodné k prohloubení učiva.  Ke sledování zvládání učiva používáme „Mapy učebního pokroku“ (mup.scio.cz).

 

 

 

 

 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ KLUBU – školní rok 2021/2022

Náklady na provoz jsou hrazeny z členských poplatků členů spolku, kterými se rodiče stávají podpisem smlouvy. Naše škola není registrovaná jako školské zařízení, a proto nemůže čerpat dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu odměny za práci průvodců. Za platby členského poplatku bohužel nemůže být požadovaná sleva na dani.

Platby se vybírají ve formě předplatného na účet číslo 2500583627/2010 na začátku každého měsíce. Variabilním symbolem platby je číslo smlouvy. Výše platby záleží na počtu dnů v týdnu docházky dítěte do klubu.

3 dny v týdnu …….Kč 5.200/měsíčně

4 dny v týdnu …….Kč 6.400/měsíčně

5 dnů v týdnu …….Kč 7.800/měsíčně

 

 

 

 

Stravování není zahrnuto v členském poplatku spolku. Svačiny a pití připravují rodiče. Obědy zajišťuje společnost Ekolandia, která jídlo (polévku a hlavní chod) dováží denně do zázemí klubu. Cena za denní porci je okolo 100,- Kč. Stravování se hradí předem přímo na účet dodavatele. Platby a objednávání obědů se řídí pravidly společnosti Ekolandia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11018788_799120980168551_4573368139381528475_o

 

Provozuje zapsaný spolek 333 údolí z.s.

Zázemí komunitní školy sdílíme s předškolní skupinou v přízemí pronajatého objektu se zahradou v Praze 8 – Čimicích, Libčická ulice 333.
NAJDETE NÁS ZDE,  
MAPAZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ